กัมปนาท สุนทรธรรม

ครูเฟรม
4 ดั้ง

กัมปนาท สุนทรธรรม (ครูพี่เฟรม)
ทำเนียบดั้ง 701 ปัจจุบัน 4 ดั้งเพชร

ผ่านการรับรองระดับฝีมือจากสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย โดย MR. SHI JIN BO

1 ดั้งเพชร 10 กันยายน 2018
2 ดั้งเพชร 10 เมษายน 2019
3 ดั้งเพชร 16 กุมภาพันธ์ 2022
4 ดั้งเพชร 26 เมษายน 2022

สามารถสอบ Qualify, Verify 1 ดั้งได้

ผลงาน
..
ตัวแทน "เยาวชนทีมชาติไทย" แข่งขันงาน "CHI BI QING ZHUAN TEA Cup CCTV WORLD 
Youth Amateur On-line Weiqi Tournament" (youth group)
..
ตัวแทนนนทบุรีแข่งขัน "กีฬาแห่งชาติ" ครั้งที่ 47 มกรเกมส์ ปราจีนบุรี รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทคู่ชาย
..
ตัวแทนนนทบุรีแข่งขัน "กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่37 พัทลุงเกมส์ (รอบประเทศ)"
"รองชนะเลิศอันดับ 2" ประเภททีมชาย
..
ตัวแทนนนทบุรีแข่งขัน "กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ" ครั้งที่ 41 อุดรธานีเกมส์ (รอบประเทศ)
"รองชนะเลิศอันดับ 1" ประเภททีมชาย
..
ตัวแทนนนทบุรีแข่งขัน"กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ" ครั้งที่ 41 อุดรธานีเกมส์ (รอบประเทศ) 
"รองชนะเลิศอันดับ 2" ประเภททีมผสม
..
การแข่งขัน "กีฬาระหว่างโรงเรียน ของกรมพละศึกษา" "ชนะเลิศ" ประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
..

ประสบการณ์
..
Go mentors ในค่าย CREATIVE AI CAMP 2019 - 2022
..
เป็นวิทยากรสอนหมากล้อมให้กับตัวแทนนักศึกษาใน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในงาน "APEC VOTF 2022"
..
เป็นวิทยากรสอนหมากล้อมให้กับ"คณะของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซน" นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 2022
..
เป็นวิทยากรสอนหมากล้อมเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากร ณ ห้องประชุมปัญญางาม วิทยาลัย เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 2022
..
เป็นวิทยากรหมากล้อมให้กองบัญชาการปราบปรามสอบสวน กลาง CIB ร่วมกับชมรมจิตอาสาหมากล้อมภายใต้สมาคมกีฬาหมาก ล้อมแห่งประเทศไทย 2022
..
เป็นครูสอนหมากล้อมในกิจกรรม หมากล้อม Gen-Z Start Up ร่วมกับชมรมจิตอาสาหมากล้อมและสถาบันขงจื่อ เส้นทางสายไหมทางทะเล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2022
..
เป็นครูสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อมชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย 2019 - 2022
..
เป็นครูสอนปรัชญาหมากล้อม ในกิจกรรมเถ้าแก่น้อยฝึกหัด ของ CPALL 2022