ลภณ จิรโศภิน
ครูมด 5 ดั้ง

อาจารย์ลภณ จิรโศภิน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

Social Media

Contact information

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)