ธนพล เตียวัฒนานนท์
ครูณฐ 5 ดั้ง

สถาบันสอนหมากล้อมครูพี่ณฐ

โรงเรียนพันธะศึกษาพิทยา
ซอยสามเสน 13 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300