“อบรมครูหมากล้อม” GO INSTRUCTOR TRAINING

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุม
B105 อาคารเดอะธารา ถนนแจ้งวัฒนะ

อบรมครูหมากล้อม GO INSTRUCTOR TRAINING
อบรมครูหมากล้อม GO INSTRUCTOR TRAINING
อบรมครูหมากล้อม GO INSTRUCTOR TRAINING
อบรมครูหมากล้อม GO INSTRUCTOR TRAINING
อบรมครูหมากล้อม GO INSTRUCTOR TRAINING
อบรมครูหมากล้อม GO INSTRUCTOR TRAINING
อบรมครูหมากล้อม GO INSTRUCTOR TRAINING
อบรมครูหมากล้อม GO INSTRUCTOR TRAINING
อบรมครูหมากล้อม GO INSTRUCTOR TRAINING
อบรมครูหมากล้อม GO INSTRUCTOR TRAINING
อบรมครูหมากล้อม GO INSTRUCTOR TRAINING
อบรมครูหมากล้อม GO INSTRUCTOR TRAINING
อบรมครูหมากล้อม GO INSTRUCTOR TRAINING

ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ จริยธรรมและออกแบบหลักสูตร ผ่านการอบรมครูสอนหมากล้อม ประจำปี 2566

วานนี้ (15 พฤศจิกายน 2023) ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย ภายใต้สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดอบรม "ครูสอนหมากล้อม ประจำปี 2566” โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิเชียร จึงวิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน แก่ชมรมครูหมากล้อมฯ กว่า 40 คน วัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์วงการหมากล้อม กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมนอกเหนือจากการให้ความรู้ด้านหมากล้อม รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ณ ห้อง B105 อาคาร THE TARA ถนนแจ้งวัฒนะ

คุณวิเชียร จึงวิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง “หมากล้อมมีคุณค่าต่อชีวิต ของพวกเราทุกคน ไม่ใช่เพราะหมากล้อมเป็นกีฬาหมากล้อม แต่เป็นหมากล้อมเพื่อชีวิตมากกว่า” 
หมากดำคือตัวเราที่ต้องถ่อมตัวว่าคนอื่นเก่งกว่า นั่นคือหมากขาว หมายถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา จะอยู่ได้ด้วยการวางเม็ดดำให้สวยที่สุดและตอบโจทย์ความเป็นจริงของชีวิตโดยใช้หลัก 3 อย่าง คือ ร่างกาย, ปัจจัยสี่ และจิตวิญญาณ ซึ่งการมีจิตวิญญาณที่ดี จะทำให้เราอยู่รอดในทุกสถานการณ์ ถ้าเป็นหมากล้อมเราคือเม็ดดำ ต้องรักษาพื้นที่ที่สำคัญไว้ให้ได้ ทุกวินาทีของชีวิตก็เหมือนการเดินหมากในแต่ละหมากที่ต้องรักษาพื้นที่สำคัญให้ได้
พร้อมเชิญชวนครูหมากล้อม ให้สอน “หมากล้อมเพื่อชีวิต หมากล้อมแบบถ่อมตัวแต่ไม่ตาย” ซึ่งจะทำให้ผู้เล่นหมากล้อมไม่เครียด เข้าใจชีวิตมากขึ้น สิ่งที่จะสอนเป็นเรื่องสำคัญมาก ครูทุกคนอยู่ภายใต้สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย คำว่าแห่งประเทศไทย มีเกียรติและศักดิ์ศรีมาก พร้อมขอให้ครูทุกท่านภาคภูมิใจที่อยู่ภายใต้สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เป็นครูหมากล้อมที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี ขอให้ทุกคนโชคดี และประสบความสำเร็จ ใช้ความรู้จากการอบรมหมากล้อม เพื่อพัฒนาคนไทยและหมากล้อมแห่งประเทศไทยต่อไป

ในการนี้ คุณสัจจา ชัยภิบาล ประธานชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ, คุณนพเมศฐ์ สุวรรณนามัย โค้ชระดับผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ แบ่งปันเรื่องการโค้ชและจิตวิทยาการสอนหมากล้อม, คุณรัชชยุต ภูวัชร์เตชากร ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาหมากล้อมฯ และคุณหัสดินทร์ เอกสิงหชัย กรรมการกองทุนหมากล้อม แบ่งปันเรื่องจริยธรรมครูหมากล้อม, ดร.มติ ทาเจริญศักดิ์ รองประธานชมรมครูหมากล้อมฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลภณ จิรโศภิณ กรรมการบริหารชมรมครูหมากล้อมฯ แบ่งปันเรื่องการออกแบบหลักสูตรหมากล้อมสำหรับสถาบันการศึกษา 

การอบรมครูหมากล้อมครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์วงการหมากล้อมเท่านั้น แต่รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสามารถออกแบบแผนการสอนที่เข้าถึงชีวิตของลูกศิษย์อีกด้วย
 “เรียนโกะ เก่งงาน รู้จัดการชีวิต”

ทีมบริหารนโยบายและสื่อสาร CPMX
16-11-23

File Resources

Tutors