ลภณ จิรโศภิน

ลภณ จิรโศภิน
5 ดั้ง

อาจารย์ลภณ จิรโศภิน (ครูมด) 5 ดั้ง
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

Social Media

Contact information

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)