แหล่งเรียนรู้

ฝึกฝนตนเอง
พัฒนาความคิด
ประยุกต์ใช้ในชีวิต
หมากล้อมเรียนรู้ง่ายให้ประโยชน์มาก

ทุ่มเทเรียนรู้พื้นฐานการเล่นหมากล้อม เพื่อสามารถจำลองเหตุการณ์ให้เรียนรู้หลักการในชีวิต ย่อมถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า