รัชชยุต ภูวัชร์เตชากร
ครูจักร 4 ดั้ง

เขตบางบอน กรุงเทพฯ