แบบฝึกหัดระดับ 25-10 คิว

แบบฝึกหัดระดับฝีมือ 25-20 คิว

โจทย์หมากล้อมระดับ 25-20 คิว, ระดับ 20-15 คิว และระดับ 15-10 คิว

แบบฝึกหัดระดับฝีมือ 25-20 คิว
แบบฝึกหัดระดับฝีมือ 25-20k

โจทย์พื้นฐานหมากล้อม ระดับ 25-20 คิว จำนวน 100 ข้อ และโจทย์ทดสอบความเข้าใจอีก 10 ข้อ

 

เร็วๆนี้ในระดับ 20-10 คิว

โจทย์พื้นฐานหมากล้อมแบ่งเป็น 3 ส่วน

ระดับ 25-20 คิว
ระดับ 20-15 คิว
ระดับ 15-10 คิว