รู้เขา รู้เรา สอนยังไงก็สนุก

กิจกรรมพิเศษสำหรับครูหมากล้อม

⚫ "รู้เขา รู้เรา สอนยังไงก็สนุก" ⚪

??‍? ศาสตร์ด้านลายผิววิทยาที่จะทำให้ครูผู้สอนเข้าใจผู้เรียนมากยิ่งขึ้น การสื่อสาร-การเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับเด็กที่แตกต่างกัน ?

โดยชมรมครูหมากล้อมฯ ร่วมกับศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา (P-Pac)

ผู้บรรยาย คุณสุชาติ เจนมธุกร (พี่เจน)
นักวิเคราะห์บุคลิกภาพและศักภาพ
ศูนย์วิเคราะห์ศักภาพปัญญธารา (P-PAC)

? กิจกรรมวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 : 19.00 - 21.00 น. *ผ่านโปรแกรม Zoom

เครดิตภาพ ฮิคารุเซียนโกะ