Road to 1 Dan

Road to 1 Dan : Stage 2 "7 & 8 Kyu Champion"
-
admin พฤ, 09/08/2022 - 09:18
Road to 1 Dan : Stage 2
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 สถานที่แข่งขัน : สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (สีลม)
Road to 1 Dan : Stage 1 "9 Kyu Champion"
-
admin อ, 06/07/2022 - 22:33
การแข่งขันหมากล้อม Road to 1 Dan : Stage 1 "9 Kyu Champion"
วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สถานที่แข่งขัน : สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (สีลม)