สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม

ภาพบรรยากาศกิจกรรม "สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม" ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สถานที่จัดสอบ : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (แจ้งวัฒนะ) อาคารหอประชุม Convention Hall ชั้น 3

รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม จากผู้เข้าสมัครทั้งหมด 197 คน (ทำเนียบคิว)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถาบัน สอบผ่าน
1 เด็กชายชนาธิป​ มิ่งสุวรรณ Go Family 2 ดั้ง
2 เด็กชายปัญญ์ ล้วนวิเศษ Go Master 2 ดั้ง
3 เด็กชายพลพีระเดช  เหล่าโภคทรัพย์  Go Family 1 ดั้ง
4 เด็กชายสรวิชญ์  วัฒนไพโรจน์รัตน์ Happy GO 1 ดั้ง
5 เด็กชายวิภาส ทองดีนิโรจน์ Start Up Go Academy 1 ดั้ง
6 เด็กชายวีรวิชญ์ กวีวัฒนถาวร Trinity GO Chonburi 1 ดั้ง
7 นายกรภัทร ธนาดำรงศักดิ์ ตัวกลม 1 ดั้ง
8 นายพิริยกร วีรศุทธากร ตัวกลม 1 ดั้ง
9 นายบัณฑิต อุษาภิมาศกุล บางปะกอกวิทยาคม 1 ดั้ง
10 นายรัฐภูมิ วนาโรจน์ บางปะกอกวิทยาคม 1 ดั้ง
11 นายพัฒนินท์​ รุ่งเรืองเกษมสุข​ บางปะกอกวิทยาคม 1 ดั้ง
12 นายนันทพงศ์ แซ่ลี่ บางปะกอกวิทยาคม 1 ดั้ง
13 เด็กหญิงสิริลภัส เหล่าศรีนาท บ้านโกะ ครูได๋ 1 ดั้ง
14 นายสรณ์พุฒ กว้านทองธรรม Buddy Go Q
15 เด็กชายฉลองยศ อินทยศ Go Squared Q
16 เด็กชายเมธาสิทธิ์ ครั่งฝา Happy genius Q
17 เด็กชายธนัตถ์สิษฐ์ ลีตรานนท์ Happy GO Q
18 เด็กชายภูผาภูมิ ชูพงศ์ ตัวกลม Q
19 นายพันษพัฒน์ พุฒิธนะสุนทร ระยอง Q
20 เด็กชายกรณ์ ตะวันแสงอร่าม อัสสัมชัญ Q
21 เด็กชายลีโอ ซือ   Q
22 เด็กชายธรรม์ สุรีย์พงษ์ Happy Genius 1 คิว
23 เด็กหญิงณฐารินทร์​ ศรีโคตรโพธิ์ Happy Genius 1 คิว
24 เด็กชายพีรณัฏฐ์ กรุงแก้ว Happy Genius 1 คิว
25 เด็กชายชาญธนัฐธ์ สุวิทยพันธุ์ IQ UP 1 คิว
26 เด็กชายศุภวิชญ์ ธำรงวิทยภาคย์ SPIM 1 คิว
27 เด็กหญิงณิชชา พรหมทอง Trinity GO Chonburi 1 คิว
28 เด็กหญิงกีรติญากรณ์ ตั้งสกุลประเสริฐ บ้านโกะ ครูได๋ 1 คิว
29 นายภูดิศ บูรณโชคไพศาล สำนักหมากล้อมจันทรา 1 คิว
30 เด็กชายณัฏฐพัชร  ศิลารมย์ Happy Genius 2 คิว
31 เด็กชายปัณปุระ เลาหบุญญ์ Happy Genius 2 คิว
32 เด็กชายณัฏฐพัชร อ่อนจันทร์ Trinity GO Chonburi 2 คิว
33 เด็กหญิงธัญลักษณ์ ตันติสุธนารมย์ ตัวกลม 2 คิว
34 นายภาวัช ตะวันแสงอร่าม อัสสัมชัญ 2 คิว
35 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อาภาสิวะ ตัวกลม 3 ดั้ง
36 เด็กหญิงพิชยาภรณ์ เหล่าโภคทรัพย์ Go Family 3 คิว
37 นายพัฒนรัตน์ มั่นแดง Go Wise 3 คิว
38 เด็กหญิงกุลธารีย์ สุขชัย Happy Genius 3 คิว
39 นางสาวศุภรกาญจน์ จันทร์สุวรรณ์ Happy Genius 3 คิว
40 เด็กชายพัสทัศน์ สินธพสิริพร Happy Genius 3 คิว
41 เด็กหญิงศรุชา  ศรีแพ่ง Happy Go 3 คิว
42 เด็กชายฐนกร เสรีวิริยะกุล IQ UP 3 คิว
43 เด็กชายปณิธาน  ธูปเทียนรัตน์ Start Up Go 3 คิว
44 เด็กชายจิรภาส ภัทรโรวาสน์ Trinity GO Chonburi 3 คิว
45 เด็กหญิงศุภิสรา เพียรช่าง ครูนัท 3 คิว
46 นายขจรเดช ภูวดลพิพัฒน์ บางปะกอกวิทยาคม 3 คิว
47 นายชัยนันท์ สิรินิจศรีวงศ์ บางปะกอกวิทยาคม 3 คิว
48 เด็กชายร่มธรรม เด่นดวงบริพันธ์ Go Family 4 คิว
49 เด็กชายวิฬ วิไลชนม์ Go Family 4 คิว
50 เด็กชายฐากร จันทร์ทายะวิจิตร Go Family 4 คิว
51 เด็กชายเป็นเอก สมบูรณ์แก้ว Go Squared 4 คิว
52 เด็กชายปัณณวิชญ์ วนดิลก Go Squared 4 คิว
53 เด็กชายวีรภัทร กิจเลิศไพโรจน์ Happy Genius 4 คิว
54 เด็กชายธนพนธ์ ทรัพย์เย็น IQ UP 4 คิว
55 เด็กชายณพีพัฐ ลิ้มเศรษฐานุวัต บางปะกอกวิทยาคม 4 คิว
56 เด็กชายพงศกร ทีฆายุทธสกุล StartUp Go 4 คิว
57 เด็กหญิงสุธารัตน์ แก้วพวง StartUp Go 4 คิว
58 เด็กหญิงวนัชพร เอนกบุญญาภิรมย์ Go Wise 4 คิว
59 นายกฤติน บูรณโชคไพศาล สำนักหมากล้อมจันทรา 4 คิว
60 เด็กชายธีร์รัชช์ สินพารานนท์ Go Family 5 คิว
61 เด็กชายณัฐพัชร์ เตชะกิจขจร Go Wise 5 คิว
62 เด็กชายพลัฏฐ์  จิววัฒนานนท์ IQ UP 5 คิว
63 เด็กหญิงโยษิตา ธนะฤทธิ์ Trinity GO Chonburi 5 คิว
64 เด็กหญิงพิชชา คงวิเชียรชีพ ครูแอล 5 คิว
65 เด็กชายปพนพัชร์​ แคล้​วโยธาธิษณ์​ ครูพี่ณฐ 5 คิว
66 นางชาริณ ทองทัย ตัวกลม 5 คิว
67 เด็กหญิงกีรติกรณ์ ตั้งสกุลประเสริฐ บ้านโกะ ครูได๋ 5 คิว
68 เด็กชายรฐนนท์ รุ่งแจ้ง Go Wise 6 คิว
69 เด็กหญิงธาร จิระชาญชัยศิริ Bright Future Academy 6 คิว
70 เด็กหญิงรดา ฟูประทีปศิริ BTS 6 คิว
71 เด็กหญิงชวนันท์ กิตติก้องนภา Buddy Go 6 คิว
72 เด็กชายศุภณัฐ กุลนิภาธร Go Family 6 คิว
73 ​เด็กหญิงพิชามญชุ์ พลเดช Go Family 6 คิว
74 เด็กชายวัฒนณัฏฐ์  สุวรรณวุธ Go Family 6 คิว
75 เด็กหญิงชมดาว​ ศิริรัตน์ Go Sense 6 คิว
76 เด็กหญิงอารีย์วรรณ ชัยกิตติวนิช Go Sense 6 คิว
77 เด็กชายศุภกร​ พรหม​ทวี​พูน Thinkkub Academy 6 คิว
78 เด็กชายภูมิพัฒน์ เกษมพงศ์ปกรณ์ Trinity GO Chonburi 6 คิว
79 เด็กหญิงปุญญตา ทรัพย์พิพัฒนา Trinity GO Chonburi 6 คิว
80 เด็กชายปัญญ์ วงศ์วรชาติกาล Trinity GO Chonburi 6 คิว
81 เด็กชายณัชกฤช ธนาดํารงศักดิ์ ตัวกลม 6 คิว
82 เด็กชายจิรภัทร จารุกีรติ ตัวกลม 6 คิว
83 เด็กชายธันยธรณ์ ทิพย์พืช นครศรีธรรมราช 6 คิว
84 เด็กชายปวิธ จันทนขจรฟุ้ง Go Family 7 คิว
85 เด็กหญิงพัชญ์พิดา ศุภกิจอุดมการณ์ Go Wise 7 คิว
86 เด็กชายบุรินทร์ ไชยรักษ์  Happy Genius 7 คิว
87 เด็กหญิงกวิตา เลาหะตานนท์ Happy Genius 7 คิว
88 เด็กชายณัฐพัชร์ เหลืองนฤมิตชัย IQ UP 7 คิว
89 เด็กชายปยุต วณิชย์จิรัฐติกาล Thinkkub Academy 7 คิว
90 เด็กชายปฐมพัฒน์​ ลีลาวานิชกุล ครูเติ้ล 4 คิว
91 เด็กชายณัฎฐ์รักษ์ เติมสุขนิรันดร ครูวี 7 คิว
92 เด็กหญิงแพรวพิศุท ทองทัย ตัวกลม 7 คิว
93 เด็กชายธีรภัทร  อาภาสิวะ ตัวกลม 7 คิว
94 เด็กชายวรโชติ อินทนันท์ บ้านโกะ ครูได๋ 7 คิว
95 เด็กชายปิติพงษ์ เกษพรหม Go Family 8 คิว
96 เด็กชายพาที แพเจริญ Go Family 8 คิว
97 เด็กชาย จรรยวรรธน์ ชัยกิตติวนิช Go Sense 8 คิว
98 ​เด็กชายธนภณ ยมจินดา Go Squared 8 คิว
99 เด็กชายณพล เหมพรรณไพเราะ Go Wise 8 คิว
100 เด็กหญิงนภัสนันท์ สุเมธพิมลชัย Go Wise 8 คิว
101 เด็กหญิงมณฑณัช ธนาสุวรรณดิถี Happy Genius 8 คิว
102 นางสาวกันนิภา โรจน์มั่นคง Kondee Go 8 คิว
103 เด็กหญิงปิยธิดา  ธูปเทียนรัตน์ StartUp Go 8 คิว
104 เด็กชายกฤตลักษณ์ อัศวกำธร Thinkkub Academy 8 คิว
105 เด็กชายณภัทร ชาญไววิทย์ Thinkkub Academy 8 คิว
106 เด็กชายกิตติ์ธีธัช​ สุวรรณพินิจ Thinkkub Academy 8 คิว
107 เด็กชายอิทธิพงศ์​ ลีลาวานิชกุล ครูเติ้ล 8 คิว
108 เด็กชายณฐเมศร์ รุ่งศิริแสงรัตน์ ครูท็อป 8 คิว
109 เด็กชายพนิต วิเวกแว่ว Go Squared 9 คิว
110 เด็กชายอัคคภณ ลิ้มประเสริฐวงศ์ Happy Genius 9 คิว
111 เด็กหญิงปิ่นประภา  ชัยมณี Happy Genius 9 คิว
112 เด็กหญิงสิรีปราชญ์ พันธุ์เจริญ IQ UP 9 คิว
113 เด็กชายวิธวิญญ์ วิริยาจาร Thinkkub Academy 9 คิว
114 เด็กชายกวีวัธน์ ทีปกรสุขเกษม Trinity GO Chonburi 9 คิว
115 เด็กชายปัญญกร เพียรวิริยะกิจ Trinity GO Chonburi 9 คิว
116 เด็กชายกิรัชพัชร ศิริเสรีวัฒนา Happy Genius 10 คิว
117 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์ ธนเรืองอมร IQ UP 10 คิว
118 เด็กชายปกป้อง ยงกุลวณิช Thinkkub Academy 10 คิว
119 เด็กชายภาสุ บุญอนันต์วงศ์ Thinkkub Academy 10 คิว
120 เด็กชายดนุพล หลิน Thinkkub Academy 10 คิว
121 เด็กชายธีทัต อังศุกุลภัทร Thinkkub Academy 10 คิว
122 เด็กหญิงปุณยนุช วณิชย์จิรัฐติกาล Thinkkub Academy 10 คิว
123 ​เด็กชายอินทัต ดำรงกุลกำจร Thinkkub Academy 10 คิว
124 เด็กชายปรีชาลักษณ์ รัตนะ ครูก้อง 10 คิว
125 เด็กชายวรชิต อินทนันท์ บ้านโกะ ครูได๋ 10 คิว
126 เด็กหญิงชลัยรัตน์ สุวรรณวิไลกุล บ้านโกะ ครูได๋ 10 คิว
127 เด็กหญิงนิลุบล วรรณศิริกุล บ้านโกะ ครูได๋ 10 คิว
128 เด็กชายณฐกร สมสงวน Go Family 11 คิว
129 เด็กชายธวรรษ จึงทำดีรุ่งขจร Go Family 11 คิว
130 เด็กชายอัครชัย แก้วตัน SPIM 11 คิว
131 เด็กชายสรธร นันทเกษมสุข Thinkkub Academy 11 คิว
132 ด.ญ.วิรินภัทร์ รุ่งศิริแสงรัตน์ ครูท็อป 11 คิว
133 เด็กชายปุณย์ ภัทรสุวรรณกุล Bright Future Academy 12 คิว
134 เด็กหญิงไอริน ปีติยา Buddy Go 12 คิว
135 เด็กหญิงนีรา อนีส ม้อดลิน Buddy Go 12 คิว
136 เด็กชายธณัฐ จึงทำดีรุ่งขจร Go Family 12 คิว
137 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ศุภกิจอุดมการณ์ Go Wise 12 คิว
138 เด็กชายอภิวิช ลิขิตอนันตชัย Thinkkub Academy 12 คิว
139 เด็กหญิงภคญาดา นรนิตชัยกุล Thinkkub Academy 12 คิว
140 เด็กชายคัมภีร์ หอมสวัสดิ์ Thinkkub Academy 12 คิว
141 เด็กชายชิษณุพงศ์ หรรรุ่งโรจน์ Thinkkub Academy 12 คิว
142 เด็กชายธนวรรธจ์ จิรสุวินัย Thinkkub Academy 12 คิว
143 เด็กชายนภนต์ พิชิตธนารักษ์ Thinkkub Academy 12 คิว
144 เด็กชายปริญ ชาญพานิช Thinkkub Academy 12 คิว
145 เด็กชายปัณณ์พัฒน์ นรนิตชัยกุล Thinkkub Academy 12 คิว
146 เด็กชายพัทธ สุวรรณวิสารท Thinkkub Academy 12 คิว
147 เด็กชายพุทธ สุวรรณวิสารท Thinkkub Academy 12 คิว
148 เด็กชายภัสร์วิสิฐ งามศิริอุด Thinkkub Academy 12 คิว
149 เด็กชายศุภณัฐ อรสูต Thinkkub Academy 12 คิว
150 เด็กหญิงกัญณลัคน์ วิจิตรธนาสิน Thinkkub Academy 12 คิว
151 เด็กหญิงพริมา ชาญเทศน์ ครูพี่ณฐ 12 คิว
152 เด็กหญิงภิญญดา พงศ์พฤกษา ครูพี่ณฐ 12 คิว

รายชื่ออาจารย์สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ระดับฝีมือ ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ระดับฝีมือ
1 นายธนพล เตียวัฒนานนท์ 5 ดั้ง 2 นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 5 ดั้ง
3 เด็กชายชิษณุพงศ์​ ทรัพย์​ตัน​ติ​กู​ล 4 ดั้ง* 4 เด็กชายปารมี สุธีรัตน์ 4 ดั้ง*
5 นายกัมปนาท สุนทรธรรม 4 ดั้ง* 6 นายคุณัชญ์ ประทีปวรกุล 4 ดั้ง*
7 นายนภัทร์ อิชยาวณิชย์ 4 ดั้ง* 8 นายวีระยุทธ ศรีเพ็ชร 4 ดั้ง*
9 เด็กชายปุณณริศ อิทธิสกุลชัย 4 ดั้ง 10 นางสาวชลธิชา มูลอ้อม 4 ดั้ง
11 นางสาวริบะคา วงศ์ชูแก้ว 4 ดั้ง 12 นายปารย์พัศศ์ ศิริมงคล 4 ดั้ง
13 นายกฤษฎิ์ เกศวา 4 ดั้ง 14 นายติณณ์ โภชนพันธ์ 4 ดั้ง
15 นายธนวัต เตชะถาวร 4 ดั้ง 16 นายธันนนท์ ยโลดม 4 ดั้ง
17 นายพัชรพล เตียวัฒนานนท์ 4 ดั้ง 18 นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์ 4 ดั้ง
19 นายวรท ตัณพิสุทธิ์  4 ดั้ง 20 เด็กหญิงวีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ 4 ดั้ง
21 เด็กชายธีรธรรศ ศิริธีรากุล 3 ดั้ง 22 เด็กชายพัทธดนย์ จิตติไพบูลย์ 3 ดั้ง
23 เด็กชายวิญ เกตุนิ่ม 3 ดั้ง 24 นายณัฐดนัย แย้มเจริญ 3 ดั้ง
25 นายปรเมทย์ สุพุง 3 ดั้ง 26 นายพิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร 3 ดั้ง
27 นายฉัตรชัย วงษ์วาร 2 ดั้ง* 28 เด็กหญิงไอรัก ฟูกูฮาระ 2 ดั้ง*
29 นายณัฐดนย์ พราหมณ์พุฒิคุณ 2 ดั้ง 30 เด็กชายชิษณุชา​ ทรัพย์​ตัน​ติ​กู​ล 2 ดั้ง
31 นายพรรษกร บุญพลอย 2 ดั้ง 32 เด็กชายภณภัทร วัฒน์ธนาวิทย์กุล 2 ดั้ง
33 นายพชรพล พัดเย็นชื่น 2 ดั้ง 34 นางสาวณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ 2 ดั้ง
35 นายภูมิ เหลืองจามีกร 2 ดั้ง 36 นายจิตตบุณ มูลอ้อม 2 ดั้ง
37 เด็กชายกิตติคม ไกรอมร 1 ดั้ง* 38 เด็กหญิงนภัทร มั่นเจริญ 1 ดั้ง*
39 เด็กหญิงปารมิตา สุธีรัตน์  1 ดั้ง* 40 เด็กหญิงศุภิศรา กวีวัฒนถาวร 1 ดั้ง*
41 เด็กชายเตชธร สุขประวิทย์ 1 ดั้ง 42 เด็กชายเบี้ยบน สถิตธนาสาร 1 ดั้ง
43 เด็กชายธนดล สุคนธเวศ 1 ดั้ง 44 เด็กชายปฏิญญา เลิศวิวัฒน์ตระกูล 1 ดั้ง
45 เด็กหญิงปิญช์นัชชา พราหมณ์พุฒิคุณ 1 ดั้ง 46 เด็กหญิงศศิณัฏฐ์ อินต๊ะสงค์ 1 ดั้ง
47 นางสาวจิราภา เกรียติกูลขจร 1 ดั้ง 48 นายฐิติพงศ์ ขวัญคง 1 ดั้ง
49 นายจักรกฤษณ์ จันทร์แฉล้ม 1 ดั้ง 50 นายชาคริต หลวงจันทร์ 1 ดั้ง
51 นายนิธิ ลิ้มสุวรรณ 1 ดั้ง 52 นายศุภากร จิตรอารี 1 ดั้ง
53 นายสรรเพชญ์  วัฒนไพโรจน์รัตน์ 1 ดั้ง 54 นายพิชญุตม์ ปรุงสิน 1 ดั้ง
55 ว่าที่ร้อยตรี ดร.พีรวิชญ์  พาณิชย์วรกุล 1 ดั้ง

รายชื่อเจ้าหน้าที่งานสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่
1 นายสัจจา ชัยภิบาล ประธานจัดงานสอบ
2 นายจิตตบุณ มูลอ้อม ผู้ควบคุมงานสอบ, รับสมัครครูและผู้เข้าสอบ
3 นายสุวิจักขณ์ จังลักษมี ผู้ดูแลงานสอบ
4 นางสาวอนงค์ เชิดชูชัยไพบูลย์ ผู้ช่วยดูแลงานสอบ, ผู้ประกาศ
5 นายธนวรรษ ภพวรรษธน ผู้ช่วยดูแลงานสอบ
6 นางสาวเปมิกา จงกิจธนกุล ผู้ช่วยดูแลงานสอบ, การเงิน
7 นายวีรพงศ์ ยินดีโสตร อาหาร - เครื่องดื่ม, ประชาสัมพันธ์
8 นางพัชรี มูลอ้อม ลงทะเบียน
9 อาจารย์ลภณ จิรโศภิน สถานที่
10 Shijin Bo 3 ดั้งโปร เจ้าหน้าที่สมาคม, ครูสอบเลื่อนดั้ง
11 นายวีระยุทธ ศรีเพ็ชร เจ้าหน้าที่สมาคม, ครูสอบวัดระดับ
12 นายพิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร เจ้าหน้าที่สมาคม, พิมพ์ใบประกาศ

ขอบคุณภาพถ่ายจาก fotoGo