คุณอยู่ที่นี่

มอบเงินช่วยเหลืออาจารย์สอบวัดระดับ

กองทุนหมากล้อมแห่งประเทศไทย (TGF) ร่วมกับ ชมรมครูหมากล้อมฯ เปิดรับสมัครครูสอนหมากล้อมที่ได้รับจากสถานการณ์ Covid-19 ในช่วงที่ผ่านมา เป็นค่าตอบแทนครูผู้สอบในงานสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
ในวันที่ 4-5 กันยายน 2564 *ต้องร่วมกิจกรรมสอบทั้ง 2 วัน ตั้งแต่เวลา 8:20 - 17:00 น.

รายละเอียดการสมัคร

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก